فاصله قلبها

فاصله قلبها

استادى از شاگردانشپرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیمداد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى کهخشمگین هستند صدایشان را بلندمی‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟
شاگردان فکرى
کردند و یکى از آن‌ها گفت: چون درآن لحظه، آرامش و خونسردیمان را ازدست می‌دهیم

استاد پرسید:اینکه آرامشمان را از دست می‌دهیمدرست است امّا چرا با وجودى که طرفمقابل کنارمان قرار دارد دادمی‌زنیم؟ آیا نمی‌توان با صداىملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامى کهخشمگین هستیم داد می‌زنیم؟

شاگردان هر کدامجواب‌هایى دادند امّا پاسخ‌هاىهیچکدام استاد را راضىنکرد

سرانجام استاد چنین توضیح داد:هنگامى که دو نفر از دست یکدیگرعصبانى هستند، قلب‌هایشان ازیکدیگر فاصله می‌گیرد. آن‌هابراى این که فاصله را جبران کنندمجبورند که داد بزنند. هر چه میزانعصبانیت و خشم بیشتر باشد، اینفاصله بیشتر است و آن‌ها بایدصدایشان رابلندتر کنند

سپس استاد پرسید: هنگامى که دونفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقىمی‌افتد؟ آن‌ها سر هم دادنمی‌زنند بلکه خیلى به آرامى باهم صحبت می‌کنند. چرا؟ چونقلب‌هایشان خیلى به هم نزدیک است.فاصله قلب‌هاشان بسیار کم است.

 

استاد ادامه داد: هنگامى کهعشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چهاتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها حتى حرفمعمولى هم با هم نمی‌زنند و فقط درگوش هم نجوا می‌کنند و عشقشان بازهم به یکدیگر بیشتر می‌شود.
سرانجام، حتى از نجوا کردن هم
بی‌نیاز می‌شوند و فقط به یکدیگرنگاه می‌کنند. این هنگامىاست کهدیگر هیچ فاصله‌اى بینقلب‌هاى آن‌ها باقى نمانده باشد.

امیدوارم روزی رسد که تمامی انسان ها قلب هایشان به یکدیگر نزدیک شود

/ 0 نظر / 11 بازدید